- 2018 augusztus 3
Cikkemben a backpropagation algoritmust fogom részletesen tárgyalni. A cikk a neurális hálózatokról szóló előadásom kiegészítése, így a cikk olvasása előtt mindenképpen érdemes az előadást megnézni:A backpropagation algoritmus

Ez az az algoritmus, amelynek bevezetése lehetővé tette a hálózatok effektív tanítását és ezzel együtt elindította a deep learning világhódítását.

A backpropagation algoritmust először összetett függvények automatikus differenciálásához fejlesztették ki, a neurális hálózatok tanítása során való használata Rumelhart, Hinton és Williams cikkének hatására vált népszerűvé.

Automatikus differenciálás visszafelé

Az automatikus differenciálás visszafelé algoritmus a láncszabály használatával lépésről lépésre számítja ki egy összetett kifejezés parciális deriváltjainak értékét. Egy többváltozós kifejezés egyik változójára vett parciális deriváltjának az értéke megadja a kifejezés értékének a változásának az arányát az adott változó értékenék változásához képest, miközben a többi változó értéke változatlan marad.

Ez az algoritmus sokkal egyszerűbben leprogramozható és hatékonyabb, mint a szimbolikus differenciálás. (A szimbolikus differenciálás az, ahogyan papíron is legtöbbször deriválunk, vagyis meg kell lennie hozzá egy teljes matematikai kifejezésnek, amiből a deriválás egyes szabályait alkalmazva, majd egyszerűsítve megkapjuk a kifejezés deriváltját, amibe konkrét értékeket behelyettesítve számoljuk ki annak értékét.)

Vegyük példának a következő függvényt:  \(f(x) = 0.5x + 0.2\)

Célunk, hogy kiszámítsuk  \(\frac{f(x)}{dx}\)-et.

Az algoritmus működésének megértéséhez először vázoljuk fel a számítási gráfot:A gráfban két csomópont, node található. Egyik a szorzás, másik az összeadás műveletét végzi el.  \(x = 2\) esetén a számítás a következő képpen zajlik:Az előrefelé haladó számítás elvégzése után minden node-nak tudni fogjuk a bemeneti és kimeneti értékeit. Ekkor következik a visszafelé irányuló rész, a \(x\)-re nézett derivált értékének kiszámítása \(x=2\) helyen. Ez a derivált érték értelmezhető úgy, hogyha \(x = 2\) helyen az \(x\) értékét megváltoztatjuk, akkor az mekkora változást fog jelenteni a végeredményben.​

Haladjunk tehát visszafelé, lépésről lépésre, node-ról node-ra. Az összeadás node-al kezdünk.

Ennek a node-nak 1 és 0.2 a két inputja és 1.2 az outputja. Látható, ha a node bármely inputját megváltoztatjuk, az ugyanannyi változást fog jelenteni az outputban (1-nek a 2-re növelése esetén az output is eggyel lesz több, 2.2). Ezért a függvény szorzás node outputjára nézett deriváltjának értéke 1. Most következik a szorzás node. Nézzük meg, mennyit változik ennek a node-nak a kimenete, ha x-et módosítjuk. Növeljük \(x\)-et 1-el,   \(x = 3\) esetén a kimenet \(3 \cdot 0.5 = 1.5\) lesz. Ez a változáshoz képest \(0.5\)-szörös növekedés természetesen a szorzás miatt.​​

Most már látható, hogy összeadás esetében a derivált értéke 1, míg szorzás esetében az output egyik inputjára vett deriváltjának értéke meg fog egyezni a másik input értékével. Így minden node ki tudja számolni a saját outputjának a saját inputjaira nézett deriváltjainak értékeit. Most ezekből a köztes derivált értékekből kellene hozzájutnunk a számítási gráf végső outputjának az egyes bemenetekre nézett derivált értékeihez.

Ha tudjuk azt, hogy az \(x\)-nek a változására hányszorosára változik a szorzás node outputja, és tudjuk azt, hogy a szorzás node outputjának változására annak hányszorosára változik a végső output, akkor magától értetődően a kettő szorzatából megkapjuk, hogy az \(x\) változására mennyit fog változni a végső kimenet. Ez gyakorlatilag a deriválás láncszabálya.

Formálisan:

\(\frac{dx}{dz} = \frac{dx}{dy} \cdot \frac{dy}{dz}\)Alkalmazása a neurális hálózatok esetében

Neurális hálózatok esetében a gradient descent algoritmus során szükségünk van a hiba függvénynek a hálózat minden egyes paraméterére (súlyokra és torzításokra) vett parciális deriváltjának értékére, ezen értékek kiszámítására használjuk az automatikus differenciálást. A backpropagationt tehát gradient descent visszafelé történő automatikus differenciálással.

Az előbbi számítási gráf megegyezik egy lineáris neuron számítási gráfjával, ahol 0.5 a \(w\) vagyis a súly, 2 az \(x\) vagyis a bemenet és 0.2 pedig a \(b\) azaz a torzítás értéke.

Egy sigmoid neuron esetében még ehez jön a sigmoid függvény alkalmazása:​

\(\sigma(wx + b)\)

Tegyük fel, hogy hálózatunk most ebből az egy neuronból áll. Mint az az előadásomban is látható, az aktivációs függvényel rendelkező neuronok esetében két értéket tárolunk el az előrefelé számítás során. Az egyik a \(z = \sum w_ix_i + b\)  (az összegzésre a fenti neuron esetében nem volt szükség, mivel egyetlen input értéket kap csak), a másik a neuron kimeneti vagy aktivációs értéke az  \(a = \sigma(z)\).

Ezután ezt a kimeneti értéket vagy továbbítjuk a következő réteg neuronjai felé, vagy összehasonlítjuk a tényleges várt kimenettel és kiszámoljuk az eltérést, vagyis a hiba nagyságát valamely hibafüggvény segítségével, majd a hibafüggvény deriváltjából megkapjuk, hogy ez mennyiben vett részt a hiba kialakításában. Most mivel egyetlen neuronunk van, vegyük az utóbbi eshetőséget.

A négyzetes hibafüggvény:

\(C_{SE}(y_{pred}, y) = \frac{1}{2}(y_{pred} – y)^2\)

\(y_{pred}\)  a jósolt érték (jelen esetben  \(a\)), \(y\)  pedig a várt érték.

A deriváltja:

\(C_{SE}'(y_{pred}, y) = y_{pred} – y\)

Tegyük fel, hogy az \(x = 2\)-höz tartozó \(y = 0.5\).

Ekkor a hiba közelítőleg 0.036 lesz, a derivált értéke pedig 0.269. Ez az érték a hibafüggvénynek a neuron kimenetére vett deriváltjának értéke. Jelöljük a hibafüggvényt C-vel, ekkor:

\(\frac{\partial C}{\partial a} = 0.269\)

Egy több neuronból álló hálózatban ezt az értéket a következő réteg vagy a kimenet felől minden egyes neuron megkapja. Az ő egyik feladatuk, hogy kiszámolják a súlyaiknak és a torzításuknak a hibafüggvényre nézett deriváltját ebből a megkapott értékből, a másik feladatuk pedig, hogy kiszámolják a hibafüggvénynek az előző réteg aktivációs értékeire vett deriváltjának az értékeit és továbbadják azokat az előző réteg neuronjaina, hogy ők is el tudják végezni ugyan így a feladataikat.

Ahhoz, hogy példa neuronunk ki tudja számolni az előbb említett deriváltak értékeit, első lépésként a \(\frac{\partial C}{\partial z}\) értéket kell kiszámolni, vagyis a köztes \(z\) értékre vett parciális derivált értékét. Minden neuron tudja hogy az ő aktivációs függvényének mi a hatása a kimenetére. Jelen esetben a szigmoid függvény deriváltja:

\(\sigma'(x) = \sigma(x) \cdot (1 – \sigma(x))\)

Ezzel kiszámolható a \(\frac{\partial a}{\partial z}\), aminek segítségével pedig \(\frac{\partial C}{\partial z}\) a láncszabály alkalmazásával:

\(\frac{\partial a}{\partial z} = sigmoid'(z) = 0.178\)

\(\frac{\partial C}{\partial z} = \frac{\partial C}{\partial a} \cdot \frac{\partial a}{\partial z} = 0.048\)

Ezt a \(\frac{\partial C}{\partial z}\) értéket szokás a neuron hibájának nevezni és \(\delta\)-val jelölni.

Most számoljuk ki a súlyra nézett derivált értékét:

\(\frac{\partial z}{\partial w} = 2\)

\(\frac{\partial C}{\partial w} = \frac{\partial C}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial w} = 0.96\)

A torzítás egységre vett derivált pedig megegyezik \(\frac{\partial C}{\partial z}\)-vel, mivel csak egy összeadásnak a résztvevője:

\(\frac{\partial C}{\partial b} = 0.048\)

Most már tudjuk ezen neuron minden paraméterére a meredekséget. Ha nem egy első réteg beli neuronról lenne szó folytatni kellene az algoritmust ugyan ezen számítások elvégzésével az előző rétegben mindaddig amíg az összes rétegen végig nem érünk, ahogy azt a következő teljes példában látni fogjuk. Ahhoz viszont az előző réteg neuronjainak szükségük van a hibafüggvénynek az ő kimenetükre nézett deriváltjának az értékére. Mint most is láthattuk a kimeneti rétegbeli neuron ezt egyenesen a hibafüggvény deriváltjából kapja.

Egy teljes működő példa Pythonban

A példa kódjának futtatásához a szükség van a numpy és a scikit-learn csomagokra.

Ahogy az az előadásomban is volt, mátrixokat és mátrix műveleteket fogunk használni. Ezek azért előnyösek, mert vektorizált műveletek, sokkal gyorsabbak mint ha ciklusokkal implementálnánk ugyanazokat a számításokat.Eddig a cikkben csak egyetlen, egy inputtal rendelkező neuronnal foglalkoztunk az algoritmus könyebb megérthetősége és követhetősége érdekében.

Az előadáson bemutatott problémára fogunk alkalmazni egy neurális hálót, vagyis házak árának a megjóslására az átlagtulajdonságaik alapján. A California housing dataset Kalifornia egyes részein lévő házak átlagtulajdonságait és átlagárait tartalmazza.Kezdjük a szükséges dolgok importálásával: Beállítunk egy seedet, hogy mindíg ugyan azt a random inicializálást kapjuk, majd behúzzuk a datasetet, összekeverjük és kiválasztjuk a teszt halmazt valamint a tanítási halmazt: A tanítási halmazunk 19000 példát fog tartalmazni. Normalizáljuk az adathalmazokat. Fontos, hogy a StandardScaler-t csak a tanítási halmazra illesztjük, a teszt halmazra csak alkalmazzuk: Most X egy 8-szor 19000-es mátrix, aminek minden egyes oszlopában egy példa található. Átformázzuk és összekeverjük X-el azonos sorrenden a címkéket (a valós átlagárakat) és ugyanúgy felbontjuk tanulási és teszt halmazra: Az y 1 soros és 19000 oszlopos mátrix amelynek minden egyes oszlopa X-hez hasonlóan 1 tanulási eset valós várt kimenetét fogja tartalmazni. Definiáljuk az átlag négyzetes hibafüggvényt, valamint a ReLU aktivációs függvényt és deriváltjaikat: Most a hálózat felépítése következik. Az \(l\)-edik réteg súlymátrixa az \(l\)-edik rétegbeli neuronok számának megfelelő számú sort és az \((l – 1)\)-edik réteg beli neuronok számának megfelelő számú oszlopot tartalmaz. A jelölésmód amit a következőkben használni fogunk:Forrás: http://neuralnetworksanddeeplearning.com/
Ahogy azt az ábra is mutatja a harmadik réteg második neuronját a második réteg negyedik neuronjával összekötő kapcsolat súlyát a harmadik réteg súlymátrixa fogja tartalmazni a neuron harmadik rétegbeli pozíciójának megfelelő sorban és az előző rétegbeli neuron pozíciójának megfelelő oszlopban. Hozzuk tehát létre a szükséges mátrixokat, és inicializáljuk a súlyokat kicsi random értékekre a szimmetria megtörése céljából: Specifikáljuk az epoch-ok számát és a tanulási rátát, majd elkezdünk iterálni: Kezdjük a forward propagation-el. Kiszámoljuk a z-t. Vesszük w1(5×8) és X(8×19000) mátrixszorzatát amelyből megkapjuk a \(\sum_k w^1_{jk}x^t_k\) súlyozott összegeket minden tesztesetre az első réteg minden neuronjára (j a neuron indexe, t az adott tanulási eset indexe), majd hozzáadjuk a torzítás értékeket b1(8×1)-et. A z1 5×19000-es mátrix lesz aminek az oszlopai az egyes esetekhez tartozó z értékeit fogják tartalmazni az első réteg neuronjainak. Erre alkalmazzuk a relut amivel megkapjuk az első réteg aktivációs értékeit a tanulási halmaz összes tagjára: Most megyünk a második rétegre, ami egyben az output réteg, és előbb kiszámítjuk w2(1×5) és a1(5×19000) szorzatát (\(\sum_k w^2_{jk}a^1_k\)), hozzáadjuk b2(1×1)-őt, hogy megkapjuk z2(1×19000)-őt ami egyben a kimeneti értékünk is lesz mivel lineáris a kimeneti rétegünk. a2 a tanulási halmaz összes elemére fogja tartalmazni a neurális hálózat jóslatát: Kiszámítjuk a hibát: Kezdődhet a back propagation. Kiszámítjuk a hibafüggvény meredekségeit a kimeneti értékekre nézve(dcost_da2(1×19000)) a hibafüggvény deriváltjából, ami a tanulási halmaz minden elemére fogja tartalmazni az értékeket. A dcost_da2 elemei egyben a második réteg hibái is lesznek(dcost_dz2), mert ebben a rétegben nem használtunk aktivációs függvényt. Ha használni szeretnénk a második sorban az 1-es helyére az aktivációs függvény deriváltját tehetjük z2 helyen.

\(\frac{\partial C}{\partial a^2_j} = a^2_j – y_j\)Most, hogy tovább tudjunk menni az első rétegre, szükségünk van az első réteg aktivációs értékeire vett meredekségekre. Az első réteg aktivációit(a1) szoroztuk a második réteg rájuk eső súlyaival(w2) a forward propagation során, hogy megkapjuk z2-őt, tehát ahogy az egy neuronos példában is láttuk a z2 elemeinek az a1 elemeire nézett deriváltjainak értékei w2 megfelelő elemei lesznek.

\(\frac{\partial z^2_j}{\partial a^1_k} = w^2_{jk}\)Most a láncszabály alkalmazásával megkapjuk az első réteg kimeneteinek meredekségeit a hibafüggvényre. Itt is mátrix szorzást használunk, a dz2_da1 transzponáltja 5×1-es, míg a dcost_dz2  1×19000-es mátrixok. A mátrixszorzás során a láncszabály szerint összeszorzódnak a megfelelő elemek, és ha a jelenlegi rétegben több neuron lenne, össze is adódnának az első rétegbeli neuronokhoz tartozó meredekségek értékei. Ennek azért kell így lenni, mert ha egy neuronnak egy aktivációs értéke a következő rétegben több neuronba is bele van kötve, akkor mindegyikre hatással lesz, és ezeket kell összegeznünk. Az eredmény a dcost_da1 5×19000-es mátrix, minden oszlopa a tanulási halmaz egy eleméhez tartozó meredekségeit fogja tartalmazni az első réteg neuronjainak kimeneteire (sorok) nézve.

\(\frac{\partial C}{\partial a^1_j} = \sum_k \frac{\partial C}{\partial z^2_k} \frac{\partial z^2_k}{\partial a^1_j} \)Az első rétegben már volt aktivációs függvényünk. Itt egyszerűen elemenkénti szorzatot veszünk és megkapjuk az első réteg hibáját dcost_dz1(5×19000)-et.

\(\frac{\partial a^1_j}{\partial z^1_j} = relu'(z^1_j)\)

\(\delta^1_j = \frac{\partial C}{\partial a^1_j}\frac{\partial a^1_j}{\partial z^1_j}\)Már mindenünk megvan ahhoz, hogy minden rétegben ki tudjuk számolni azt ami a fő célunk, vagyis a hálózat paramétereire vett meredekségeket. Kezdjük a második réteg paramétereivel. A z2 elemeinek a w2 megfelelő elemeire vett meredekségei a1 adott elemei lesznek, mivel forward propagation-kor a1 elemeivel volt szorozva. A dcost_dz2(1×19000) és a dz2_dw2 transzponáltjának (19000×5) mátrixszorzata során alkalmazzuk a láncszabályt és az így megkapott a tanulási halmaz minden elemére vett meredekségeket összeadjuk, majd elosztjuk 19000-el ezzel kiszámolva a hibafüggvénynek a második réteg súlyaira vett átlagmeredekségeit a 19000 eseten keresztül. A torzítás értékeknél a meredekségek már adottak a második réteg hibái. Ezeket csupán átlagolni kell. A rétegek hibáinak kiszámítása utan minden réteg esetében ugyan ez lesz a folyamat.

\(\frac{\partial z^l_j}{\partial w^l_{jk}} = a^{l – 1}_k \)

\(\frac{\partial C}{\partial w^l_{jk}} = \frac{\partial C}{\partial z^l_j} \frac{\partial z^l_j}{\partial w^l_{jk}}\)

\(\frac{\partial C}{\partial b^l_j} = \frac{\partial C}{\partial z^l_j} = \delta^l_j\)Miután kiszámoltunk minden meredekséget, használjuk őket és lejebb lépünk a hibafüggvény felületén (jó esetben), vagyis frissítjük a paramétereket: A tanulási ciklus lefutása után kiszámoljuk (forward propagation) és kiírjuk a teszt halmazon elért hibát: A hiba értékének a változása a tanulás alatt:

Ebből az látható, hogy a hiba csökkent vagyis a hálózatunk tanult, így valószínűleg jól lett implementálva az algoritmus. Egy biztosabb módja az implementáció tesztelésének a numerikus meredekségvizsgálat, azonban annak tárgyalása ezen cikk keretein túlmutat. A teszt halmazon 1000 iteráció elteltével a hiba 0.129. Ez azt jelenti, hogy mivel a házak átlagárai 100,000 dollárban vannak megadva, így átlag 50,000 dollár pontossággal tudja megjósolni az előtte még nem látott adatokból az árakat a hálózat. Ezen még lehetne természetesen javítani, de ezen cikk célja nem a lehető legjobb eredmény elérése volt a problémára, hanem a halózat működésének megértetése.

A hálózat forráskodja megtalálható az alábbi IPython notebookban: https://github.com/ViktorSimko/bnh/blob/master/introduction_to_neural_networks.ipynb

A cikk elkészítéséhez a következő források voltak segítségemre:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.