Adatkezelési tájékoztató

Előszó

Adatkezelési tájékoztatónkban tájékozódhat, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait. Adatainak biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások – beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) – teljes szem előtt tartásával végezzük.

Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat csak a vonatkozó törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Közvetlen e-mail üzenetet csak külön hozzájárulás esetén kerül kiküldésre. Rendszerüzenet külön hozzájárulás nélkül is küldhető. Az adatokat a lehető legbiztonságosabb módon tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

1. Bevezetés

Az Innonic Group Zrt. (4028 Debrecen, Kassai út 129., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő kitüntetett figyelmet fordít a weboldalát látogató és a szolgáltatásait (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) bármely módon igénybe vevő természetes személyek (álláskeresők, munkavállalók, felhasználók, stb.) személyes adatainak biztonságára, így az alábbi tájékoztatónak veti alá magát:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy az érintettel – jelen esetben a weboldal-felhasználóval – az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adatkezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire.

Ha az érintett személyes tájékoztatása lehetetlen – mint jelen esetben a weboldalon – a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 • az adatgyűjtés ténye;

 • az érintettek köre;

 • az adatgyűjtés célja;

 • az adatkezelés időtartama;

 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye;

 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése.

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.innonic.com weboldal adatkezelését szabályozza.

2. Adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

 • b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

 • – az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll;

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3. Az Ön adatkezelőjének neve

 • Innonic Group Zrt.

 • Cégjegyzékszáma: 09-10-000652

 • Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

 • Adószáma: 25796728-2-09

 • E-mail címe: dpo@innonic.com

 • Honlapja: https://www.innonic.com/

 • Képviselője: Zajdó Csaba

3. Adatfeldolgozó

 • Billingo (Octonull KFT)
 • Székhelye: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
 • cégjegyzékszám: 01-09-1981177
 • elérhetőség: www.billingo.hu
 
 • MailChimp (c/o The Rocket Science Group, LLC)
 • Székhelye:  675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308
 • MOSS No. EU 826 477 914
 • Elérhetősége: www.mailchimp.com
 
 • Instapage (Instapage Inc.)
 • Székhelye: 118 King St. Suite 450 San Francisco, CA 94107 United States
 • Elérhetőség: www.instapage.com
 
 • Zoho Corporation Pvt. Ltd.
 • Székhelye: Beneluxlaan 4B 3527 HT UTRECHT
 • Elérhetősége: Europe: +31 85 066 6700, USA & Rest of World: +1 857 990 9675; www.zoho.com
 
 • Unbounce (Unbounce Marketing Solutions Inc.)
 • Székhelye: 401 West Georgia Street, Vancouver, BC V6B 5A1, Canada
 • Elérhetősége: www.unbounce.com
 
 • Homerun B.V
 • Székhelye: Singel 542, 1017 AZ Amsterdam, The Netherlands
 • Elérhetősége: www.homerun.co

4. Adatkezelés elvei, célhoz kötöttség

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5. Funkcionális adatkezelés

A weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket kell ismertetni:

 • a) az adatgyűjtés ténye

 • b) az érintettek köre

 • c) az adatgyűjtés célja

 • d) az adatkezelés időtartama

 • e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

 • f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: név; e-mail cím; lakcím; telefonszám; szakterület; legmagasabb iskolai végzettség; szakmai tapasztalat; önéletrajz/fényképes önéletrajz; kísérőlevél; motivációs levél; keresett pozíció, állás, ajánlás.

Az érintettek köre: az adatkezelőhöz munkavállalóként jelentkezők köre

Az adatgyűjtés célja: az érintettnek az adatkezelőnél történő munkához jutásának elősegítése továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a felhasználók személyes adatait.

Az adatkezelés időtartama 2 év, az adatok törlésének határideje az adat szerzéstől számított 2 év. A hozzájárulás visszavonásával azonnal, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő HR vezetője, Marketingvezetője, Gazdasági vezetője, Divízió vezetője, Ügyvezetője és HR adminisztratív munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton és személyesen a Zrt. székhelycímén,

 • e-mail útján a dpo@innonic.com e-mail címen.

Az adatkezelő az érintettnek az adatkezelőnél történő munkához jutásának elősegítése céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a toborzás, kiválasztás és munkaviszony létesítése miatt elengedhetetlenül szükségesek. Az adatkezelőnek az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a kiválasztás, munkaviszony létesítése és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

Zoho Limited székhely: (Company No. 75961) Estancia IT Park, 151 Plot no 140, GST Road Chengalpattu, 603 202 India (https://www.zoho.com/)

6. Cookie-k (sütik) kezelése

A weboldal a struktúra optimális felépítése érdekében cookie-k segítségével nyomon követi a felhasználók használati szokásait. A sütik (cookie-k) a merevlemezen átmenetileg tárolt, kisméretű fájlok (szakaszalapú cookie-k). Ezek a típusú cookie-kat a rendszer addig tárolja, míg az adott internethasználat tart. A rendszer ezeket vezérlési célokra és a jobb felhasználói élmény elérése érdekében használja. Weboldalunkat a cookie-k engedélyezése nélkül is használhatja, ugyanakkor vegye figyelembe, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy weboldalak nem elérhetők. A legtöbb böngésző a cookie-k használatát automatikusan engedélyezi. Ezt a böngésző biztonsági funkcióinak beállításával megváltoztathatja, és a cookie-k használatát megtilthatja. További információkért tekintse meg a böngésző használati utasítását.

7. Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel megkeresse.

Továbbá felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a felhasználót.

8. Adattovábbítás

Az érintettek személyes adatai nem kerülnek továbbításra, így nem kell rendelkezni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése szerint az adattovábbítási tevékenység egyes kérdéseiről.

9. Hivatkozás más weboldalakra

Ez a weboldal számos webes hivatkozást is tartalmazhat, melyeken az adatkezelő cégcsoportjáról, egyéb szolgáltatásairól és partnereinkről találhat információkat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik harmadik felek weboldalaira, amikre a hivatkozásokra kattintva eljuthat.

Weboldalunkon közösségi médiás oldalakra (pl. Facebook, Youtube stb.) is talál hivatkozásokat. Ezeket az oldalakat nem az adatkezelő üzemelteti. Ezen oldalak adatvédelmi nyilatkozatait az adott webhelyen találja. Személyes adatainak feldolgozásával vagy használatával kapcsolatban az Adatkezelő nem bír befolyással semmilyen, harmadik fél által üzemeltetett weboldalt illetően, és kizárólag azokért a tartalmakért vállal felelősséget, amiket az adatkezelő maga töltött fel ezekre a közösségi médiás oldalakra. Lehetséges, hogy az Adatkezelő közösségi médiás oldalainak teljes használata érdekében ezekre az oldalakra regisztrálnia kell. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Facebook vagy más szolgáltatók is gyűjthetnek személyes adatokat (pl. IP-cím), amikor az ezekre mutató hivatkozásokra kattint, vagy böngészője kapcsolatot épít fel ezekkel az oldalakkal.

10. Az érintettek jogai

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete biztosítja az érintettek részére, hogy az általunk kezelt személyes adatok fölött is rendelkezési jogot biztosít, amelyet mi minden tekintetben szem előtt tartunk. Üzeneteinek, megkereséseinek a jogszabályi keretek között eleget teszünk, ebből a célból hangüzeneteit, írásos és szóbeli nyilatkozatait megőrizhetjük. Ön az alábbi jogosultságokkal a dpo@innonic.com e-mail címen vagy a 4028 Debrecen, Kassai út 129. postai címen előterjesztett kérelem útján élhet:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Adatkezelő, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

Törlés helyett adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

11. Ötlet beadási szabályzatunk

Az Innonic Group mindig örömmel hall arról, ha magánszemélyek vagy cégek érdeklődnek irántunk. Azonban a céges szabályzatunk nem engedi azt, sem az alkalmazottainknak sem pedig a portfólió cégeinknek (továbbiakban Innonicnak vagy Innonic Groupnak hívjuk), hogy elfogadjunk vagy csak megfogadjunk ötleteket, javaslatokat, tanácsokat, folyamatokat, marketing terveket, eszközöket vagy visszajelzéseket (továbbiakban Ötleteket), csak azoktól akiket az Innonic felkért erre. Azért vezettük be ezt a szabályzatot, hogy elkerüljük a jövőben a félreértéseket, amikor új terméket, szolgáltatást, vagy funkciót fejlesztünk belsőleg, és véletlenül is hasonló vagy megegyező lenne bármilyen Ötlethez. Amennyiben Ön egy kéretlen Ötletet küld számunkra, az Innonic Group feltételezi, hogy az Ötlete nem bizalmas és nem jogvédett. A számunkra elküldött Ötlete automatikusan az Innonic Group tulajdonát képezi (mindenféle jövőbeli kompenzáció nélkül az Ön számára) és az Innonic fenntartja a jogot ezen Ötlet korlátozások nélküli használatára, legyen az kereskedelmi vagy bármi más. Végezetül az Innonic Group nem kötelezett bármilyen ötletet átvizsgálni.

12. Jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 • vagy a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

13. Jogszabályok

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: – 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Info tv.); – 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) – 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; – 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) – 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról – 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) – 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Hatályos: 2018. május 25. napjától kezdődően